HTML entity

Čtěte více:

HTML entity vyjadřují znaky, jejichž zobrazení by činilo prohlížeči potíže. Asi nejjednodšším příkladem jsou znaky „menší než” a „větší než”, tj. <>, které prohlížeč interpretuje jako součást html tagu, a proto pokud chceme tyto znaky vypsat, musíme použít HTML entity. Zapisují se pomocí ampersandu (&), názvu příslušné HTML entity a středníku (;). Například tedy pro ampersand napíšeme: &amp;.

Podobně můžeme zapsat znak i pomocí ASCII kódu znaku. Za ampersandem bude následovat dvojitý křížek (#), ascii hodnota znaku a středník. Například pro ampersand je HTML entita: &#38;.

V tomto přehledu najdete všechny HTML entity, které můžete použít.

znak entita ascii popis česky popis anglicky
" quot 34 rovné uvozovky (palce) quotation mark (APL quote)
& amp 38 znak and ampersand
< lt 60 znak menší než less-than sign
> gt 62 znak větší než greater-than sign
  nbsp 160 nedělitelná mezera non-breaking space
¡ iexcl 161 obrácený vykřičník inverted exclamation mark
¢ cent 162 cent cent sign
£ pound 163 libra pound sign
¤ curren 164 znak měny currency sign
¥ yen 165 yen yen sign
¦ brvbar 166 přerušená svislá čára broken vertical bar
§ sect 167 paragraf section sign
¨ uml 168 přehlasování spacing diaeresis
© copy 169 copyright copyright sign
ª ordf 170   feminine ordinal indicator
« laquo 171 francouzské uvozovky left-pointing double angle quotation mark
¬ not 172 logické ne not sign
­ shy 173 rozdělovník soft hyphen (discretionary hyphen)
® reg 174 registrovaná obchodní značka registered trade mark sign
¯ macr 175 nadtržítko spacing macron (overline APL overbar)
° deg 176 stupeň degree sign
± plusmn 177 znak plus mínus plus-or-minus sign
² sup2 178 druhá mocnina superscript digit two (squared)
³ sup3 179 třetí mocnina superscript digit three (cubed)
´ acute 180 fr. čárka nad a acute accent (spacing acute)
µ micro 181 znak mikro micro sign
para 182 znak odstavce pilcrow sign (paragraph sign)
· middot 183 tečka vprostřed řádku middle dot (Georgian comma, Greek middle dot)
¸ cedil 184 fr. znaménko pod c cedilla (spacing cedilla)
¹ sup1 185 první mocnina superscript one (superscript digit one)
º ordm 186   masculine ordinal indicator
» raquo 187 francouzské uvozovky right-pointing double angle quotation mark (guillemet)
¼ frac14 188 čtvrtina vulgar fraction one quarter
½ frac12 189 polovina vulgar fraction one half
¾ frac34 190 tři čtvrtiny vulgar fraction three quarters
¿ iquest 191 obrácený otazník inverted question mark (turned question mark)
À Agrave 192   Latin capital letter A with grave
Á Aacute 193   Latin capital letter A with acute
 Acirc 194   Latin capital letter A with circumflex
à Atilde 195   Latin capital letter A with tilde
Ä Auml 196   Latin capital letter A with diaeresis
Å Aring 197   Latin capital letter A with ring above
Æ AElig 198   Latin capital letter AE (Latin capital ligature AE)
Ç Ccedil 199   Latin capital letter C with cedilla
È Egrave 200   Latin capital letter E with grave
É Eacute 201   Latin capital letter E with acute
Ê Ecirc 202   Latin capital letter E with circumflex
Ë Euml 203   Latin capital letter E with diaeresis
Ì Igrave 204   Latin capital letter I with grave
Í Iacute 205   Latin capital letter I with acute
Î Icirc 206   Latin capital letter I with circumflex
Ï Iuml 207   Latin capital letter I with diaeresis
Ð ETH 208   Latin capital letter ETH
Ñ Ntilde 209   Latin capital letter N with tilde
Ò Ograve 210   Latin capital letter O with grave
Ó Oacute 211   Latin capital letter O with acute
Ô Ocirc 212   Latin capital letter O with circumflex
Õ Otilde 213   Latin capital letter O with tilde
Ö Ouml 214   Latin capital letter O with diaeresis
× times 215 krát multiplication sign
Ø Oslash 216 přeškrtnuté o Latin capital letter O with stroke 
Ù Ugrave 217   Latin capital letter U with grave
Ú Uacute 218   Latin capital letter U with acute
Û Ucirc 219   Latin capital letter U with circumflex
Ü Uuml 220   Latin capital letter U with diaeresis
Ý Yacute 221   Latin capital letter Y with acute
Þ THORN 222   Latin capital letter THORN
ß szlig 223   Latin small letter sharp s (ess-zed)
à agrave 224   Latin small letter a with grave
á aacute 225   Latin small letter a with acute
â acirc 226   Latin small letter a with circumflex
ã atilde 227   Latin small letter a with tilde
ä auml 228   Latin small letter a with diaeresis
å aring 229   Latin small letter a with ring above 
æ aelig 230   Latin small letter ae (Latin small ligature ae)
ç ccedil 231   Latin small letter c with cedilla
è egrave 232   Latin small letter e with grave
é eacute 233   Latin small letter e with acute
ê ecirc 234   Latin small letter e with circumflex
ë euml 235   Latin small letter e with diaeresis
ì igrave 236   Latin small letter i with grave
í iacute 237   Latin small letter i with acute
ì icirc 238   Latin small letter i with circumflex
ï iuml 239   Latin small letter i with diaeresis
ð eth 240   Latin small letter eth
ñ ntilde 241   Latin small letter n with tilde
ò ograve 242   Latin small letter o with grave
ó oacute 243   Latin small letter o with acute
ò ocirc 244   Latin small letter o with circumflex
õ otilde 245   Latin small letter o with tilde
ö ouml 246   Latin small letter o with diaeresis
÷ divide 247 děleno division sign
ø oslash 248   Latin small letter o with stroke
ù ugrave 249   Latin small letter u with grave
ú uacute 250   Latin small letter u with acute
û ucirc 251   Latin small letter u with circumflex
ü uuml 252   Latin small letter u with diaeresis
ý yacute 253   Latin small letter y with acute
þ thorn 254   Latin small letter thorn with
ÿ yuml 255   Latin small letter y with diaeresis
Œ OElig 338   Latin capital ligature OE
œ oelig 339   Latin small ligature oe
Š Scaron 352   Latin capital letter S with caron
š scaron 353   Latin small letter s with caron
Ÿ Yuml 376   Latin capital letter Y with diaeresis
ƒ fnof 402 italské f Latin small f with hook (function, florin)
ˆ circ 710 programátorská mocnina modifier letter circumflex accent
˜ tilde 732 vlnka, tilda small tilde
Α Alpha 913   Greek capital letter alpha
Β Beta 914   Greek capital letter beta
Γ Gamma 915   Greek capital letter gamma
Δ Delta 916   Greek capital letter delta
Ε Epsilon 917   Greek capital letter epsilon
Ζ Zeta 918   Greek capital letter zeta
Η Eta 919   Greek capital letter eta
Θ Theta 920   Greek capital letter theta
Ι Iota 921   Greek capital letter iota
Κ Kappa 922   Greek capital letter kappa
Λ Lambda 923   Greek capital letter lambda
Μ Mu 924   Greek capital letter mu
Ν Nu 925   Greek capital letter nu
Ξ Xi 926   Greek capital letter xi
Ο Omicron 927   Greek capital letter omicron
Π Pi 928   Greek capital letter pi
Ρ Rho 929   Greek capital letter rho
Σ Sigma 931   Greek capital letter sigma
Τ Tau 932   Greek capital letter tau
Υ Upsilon 933   Greek capital letter upsilon
Φ Phi 934   Greek capital letter phi
Χ Chi 935   Greek capital letter chi
Ψ Psi 936   Greek capital letter psi
Ω Omega 937   Greek capital letter omega
α alpha 945 alfa Greek small letter alpha
β beta 946 beta Greek small letter beta
γ gamma 947 gama Greek small letter gamma
δ delta 948 delta Greek small letter delta
ε epsilon 949   Greek small letter epsilon
ζ zeta 950   Greek small letter zeta
η eta 951   Greek small letter eta
θ theta 952   Greek small letter theta
ι iota 953   Greek small letter iota
κ kappa 954   Greek small letter kappa
λ lambda 955   Greek small letter lambda
μ mu 956   Greek small letter mu
ν nu 957   Greek small letter nu
ξ xi 958   Greek small letter xi
ο omicron 959   Greek small letter omicron
π pi 960 Greek small letter pi
ρ rho 961   Greek small letter rho
ς sigmaf 962   Greek small letter final sigma
σ sigma 963   Greek small letter sigma
τ tau 964   Greek small letter tau
υ upsilon 965   Greek small letter upsilon
φ phi 966   Greek small letter phi
χ chi 967   Greek small letter chi
ψ psi 968   Greek small letter psi
ω omega 969   Greek small letter omega
zwnj 8204 svislá čára zero width non-joiner
zwj 8205 bezrozměrné dělítko zero width joiner
lrm 8206 znak zleva do prava left-to-right mark
rlm 8207 znak zprava doleva right-to-left mark
ndash 8211 pomlčka šířky n en dash
mdash 8212 pomlčka šířky m em dash
lsquo 8216 levá jednoduchá uvozovka left single quotation mark
rsquo 8217 pravá jednoduchá uvozovka right single quotation mark
sbquo 8218 levá dolní jednoduchá single low-9 quotation mark
ldquo 8220 levé horní uvozovky left double quotation mark
rdquo 8221 pravé horní uvozovky right double quotation mark
bdquo 8222 levé dolní uvozovky double low-9 quotation mark
dagger 8224 křížek dagger
Dagger 8225 dvojitý křížek double dagger
permil 8240 promile per mille sign
lsaquo 8249   single left-pointing angle quotation mark
rsaquo 8250   single right-pointing angle quotation mark
bull 8226 puntík bullet (black small circle)
hellip 8230 tři tečky (výpustka) horizontal ellipsis (three dot leader)
prime 8242 minuta, stopa prime (minutes, feet)
Prime 8243 vteřina, palec double prime (seconds, inches)
oline 8254 nadtržítko overline (spacing overscore)
frasl 8260 šikmé lomítko fraction slash
euro 8364 euro euro sign
trade 8482 obchodní značka trade mark sign
larr 8592 šipka vlevo leftwards arrow
uarr 8593 šipka nahoru upwards arrow
rarr 8594 šipka doleva rightwards arrow
darr 8595 šipka dolů downwards arrow
harr 8596 šipka zprava-doleva left right arrow
part 8706 parciální derivace partial differential
prod 8719 celkový součin n-ary product (product sign)
sum 8721 celkový součet (suma) n-ary summation
minus 8722 mínus minus sign
radic 8730 odmocnina square root (radical sign)
infin 8734 nekonečno infinity
cap 8745 průnik intersection (cap)
int 8747 integrál integral
asymp 8776 téměř rovno (odpovídá) almost equal to (asymptotic to)
ne 8800 nerovnost not equal to
equiv 8801 identita identical to
le 8804 menší nebo rovno less-than or equal to
ge 8805 větší nebo rovno greater-than or equal to
loz 9674 kosočtverec lozenge
spades 9824 piky black spade suit
clubs 9827 kříže black club suit (shamrock)
hearts 9829 srdce black heart suit (valentine)
diams 9830 káry black diamond suit

Jedním z cenných zdrojů pro tento seznam bylo Yuhůovo Všechny použitelné HTML entity.