PHP – začínáme

Vkládání PHP do HTML

PHP soubory se označují obvykle příponou php, případně php3, php4 nebo phtml. Jazyk PHP byl vytvořen právě pro vytváření webových stránek, takže PHP skripty můžeme volně vkládat do HTML kódu, jen je třeba je oddělit.

PHP značky

K oddělení PHP kódu od HTML slouží PHP značky („<?” a „?>”). PHP značky označují, kde PHP kód začíná a kde končí. Všechen text mezi těmito značkami je interpretován jako kód PHP, všechen text mimo značky je považován za HTML kód. Můžeme použít různé styly značek PHP:

Krátký styl

Nejjednodušší styl, kopíruje styl SGML. Na vetšině serverů zřejmě funguje, ale dostupnost už není nijak zaručena, takže se také může stát, že fungovat nemusí. Aby tento styl fungoval, je třeba:

  • povolit jej v konfiguračním souboru (short_tags), nebo
  • zkompilovat PHP s parametrem --short-tags-enabled

<? … PHP kód … ?>

XML styl

Tento styl zdá se býti nejlepší. Je doporučený pro PHP3 a PHP4, jeho dostupnost je garantována na všech serverech (admin ho nemůže vypnout), navíc se může používat v XML dokumentech.

<?php … PHP kód … ?>

Skriptový styl

Styl podobný vkládání JavaScriptu, známý také z VBScriptu.

<script type="text/php"> … PHP kód … </script>

ASP styl

Styl značek stejný jako v ASP. Aby fungoval, je třeba:

  • nastavit asp_tags

<% … PHP kód … %>

Vkládání HTML do PHP

Pokud potřebujeme vložit naopak HTML do PHP (např. v případě generovaného HTML výstupu), můžeme použít příkaz echo.

<?php echo "<h1>nadpis</h1>"; ?>

To způsobí, že se vypíše obyčejný nadpis první úrovně.

Příkazy

Příkazy se vždy musí nacházet uvnitř PHP značek. Jsou oddělené středníkem, resp. každý příkaz PHP je středníkem ukončen.

Proměnné

Každá proměnná začíná znakem dolaru $. Pro názvy proměnných (identifikátory) platí pravidla:

  • mohou mít libovolnou délku
  • skádají se z písmen, číslic, podtržítek, znaků dolaru
  • jsou case-sensitive, tedy $PROMENNA a $promenna a $Promenna jsou tři různé proměnné (výjimkou jsou zabudované funkce, ty jsou case-insensitive, tedy nezáleží, jestli píšete velká nebo malá písmena)
  • nesmí začínat číslicí
  • proměnná může mít stejný název jako nějaká funkce … teoreticky … proč si v tom ale dělat zmatek ;-)

Komentáře

Komentáře jsou ty části kódu, které slouží tvůrci skriptu, aby se v tom vyznal, označil si, kčemu kterou funkci stvořil a podobně.

  • Několikařádkový komentář bude umístěn mezi /* a */
  • Jeden řádek okomentujeme buď // nebo #. Počínaje některým z těchto dvou znaků bude vše až do konce řádku interpretováno jako komentář